en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
蒙混过关 (méng hùn guò guān)
蒙昧无知 (méng mèi wú zhī)
蒙在鼓里 (méng zài gǔ lǐ)

Page served in 0.016s