en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
迷魂阵 (mí hún zhèn)
迷惑不解 (mí huò bù jiě)
迷离惝恍 (mí lí chǎng huǎng)
迷人眼目 (mí rén yǎn mù)
弥天大谎 (mí tiān dà huǎng)
弥天大罪 (mí tiān dà zuì)
迷途知返 (mí tú zhī fǎn)

Page served in 0.015s