en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
密不通风 (mì bù tōng fēng)
秘而不宣 (mì ér bù xuān)
密云不雨 (mì yún bù yǔ)

Page served in 0.014s