en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
妙絶时人 (miào)
妙不可言 (miào bù kě yán)
妙趣横生 (miào qù héng shēng)
妙手回春 (miào shǒu huí chūn)

Page served in 0.014s