en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
民不聊生 (mín bù liáo shēng)
民富国强 (mín fù guó qiáng)
民穷财尽 (mín qióng cái jìn)
民以食为天 (mín yǐ shí wéi tiān)
民怨沸腾 (mín yuàn fèi téng)
民脂民膏 (mín zhī mín gāo)

Page served in 0.015s