en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
36 Chengyu
明辨是非 (míng biàn shì fēi)
名不符实 (míng bù fú shí)
名不副实 (míng bù fù shí)
名不虚传 (míng bù xū chuán)
明察暗访 (míng chá àn fǎng)
明察秋毫 (míng chá qiū háo)
名垂青史 (míng chuí qīng shǐ)
名存实亡 (míng cún shí wáng)
名符其实 (míng fú qí shí)
名副其实 (míng fù qí shí)
明火执仗 (míng huǒ zhí zhàng)
名鞿利鞚 (míng jī lì zhōu)
名缰利锁 (míng jiāng lì suǒ)
明来暗往 (míng lái àn wǎng)
名利双收 (míng lì shuāng shōu)
名列前茅 (míng liè qián máo)
名落孙山 (míng luò sūn shān)
名门世族 (míng mén shì zú)
明明白白 (míng míng bái bái)
明眸皓齿 (míng móu hào chǐ)
明目张胆 (míng mù zhāng dǎn)
明日黄花 (míng rì huáng huā)
明升暗降 (míng shēng àn jiàng)
名胜古迹 (míng shèng gǔ jī)
名实相副 (míng shí xiāng fù)
冥思苦想 (míng sī kǔ xiǎng)
名噪一时 (míng zào yī shí)
明哲保身 (míng zhé bǎo shēn)
明争暗斗 (míng zhēng àn dòu)
名正言顺 (míng zhèng yán shùn)
明知故犯 (míng zhī gù fàn)
明知故问 (míng zhī gù wèn)
明珠暗投 (míng zhū àn tóu)
明珠弹雀 (míng zhū tán què)

Page served in 0.014s