en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
磨杵作针 (mó chǔ zuò zhēn)
摩顶放踵 (mó dǐng fàng zhǒng)
摩肩擦踵 (mó jiān cā zhǒng)
摩肩接踵 (mó jiān jiē zhǒng)
模棱两可 (mó léng liǎng kě)
摩拳擦掌 (mó quán cā zhǎng)

Page served in 0.014s