en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
15 Chengyu
漠不关心 (mò bù guān xīn)
默不作声 (mò bù zuò shēng)
莫测高深 (mò cè gāo shēn)
没齿不忘 (mò chǐ bù wàng)
莫此为甚 (mò cǐ wéi shèn)
墨迹未干 (mò jì wèi gān)
秣马厉兵 (mò mǎ lì bīng)
莫名其妙 (mò míng qí miào)
默默无闻 (mò mò wú wén)
莫逆之交 (mò nì zhī jiāo)
漠然置之 (mò rán zhì zhī)
墨守成规 (mò shǒu chéng guī)
莫须有 (mò xū yǒu)
墨汁未干 (mò zhī wèi gān)
莫衷一是 (mò zhōng yī shì)

Page served in 0.017s