en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
2 Chengyu
谋财害命 (móu cái hài mìng)
谋事在人,成事在天 (móu shì zài rén chéng shì zài tiān)

Page served in 0.014s