en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
目不见睫 (mù bù jiàn jié)
目不暇接 (mù bù xiá jiē)
目瞪口呆 (mù dèng kǒu dāi)
暮鼓晨钟 (mù gǔ chén zhōng)
目光如豆 (mù guāng rú dòu)
目光如炬 (mù guāng rú jù)
沐猴而冠 (mù hóu ér guàn)
目空一切 (mù kōng yī qiè)
暮气沉沉 (mù qì chén chén)
木头木脑 (mù tóu mù nǎo)
目无法纪 (mù wú fǎ jì)
木已成舟 (mù yǐ chéng zhōu)
目中无人 (mù zhōng wú rén)

Page served in 0.015s