en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
17 Chengyu
男盗女娼 (nán dào nǚ chāng)
难得糊涂 (nán dé hú tú)
难分难解 (nán fēn nán jiě)
男耕女织 (nán gēng nǚ zhī)
难解难分 (nán jiě nán fēn)
南柯一梦 (nán kē yī mèng)
喃喃细语 (nán nán xì yǔ)
喃喃自语 (nán nán zì yǔ)
难能可贵 (nán néng kě guì)
南腔北调 (nán qiāng běi diào)
难如登天 (nán rú dēng tiān)
难言之隐 (nán yán zhī yǐn)
难以预料 (nán yǐ yù liào)
难以置信 (nán yǐ zhì xìn)
南辕北辙 (nán yuán běi zhé)
南征北战 (nán zhēng běi zhàn)
男尊女卑 (nán zūn nǚ bēi)

Page served in 0.016s