en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
能工巧匠 (néng gōng qiǎo jiàng)
能屈能伸 (néng qū néng shēn)
能说会道 (néng shuō huì dào)
能言善辩 (néng yán shàn biàn)
能者多劳 (néng zhě duō láo)

Page served in 0.014s