en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
逆耳之言 (nì ěr zhī yán)
逆来顺受 (nì lái shùn shòu)
逆水行舟 (nì shuǐ xíng zhōu)

Page served in 0.011s