en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
黏恡缴绕 (nián)
年富力强 (nián fù lì qiáng)
年复一年 (nián fù yī nián)
年高德劭 (nián gāo dé shào)
年高德勋 (nián gāo dé xūn)
年深日久 (nián shēn rì jiǔ)
年深岁久 (nián shēn suì jiǔ)

Page served in 0.014s