en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
蹑屩檐簦 (niè juàn yán dēng)
蹑蹻担簦 (niè juē dān dēng)
蹑屩担簦 (niè juē dān dēng)
蹑蹻檐簦 (niè juē dàn dēng)
蹑手蹑脚 (niè shǒu niè jiǎo)

Page served in 0.015s