en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
牛刀小试 (niú dāo xiǎo shì)
牛鬼蛇神 (niú guǐ shé shén)
牛郎织女 (niú láng zhī nǚ)
牛头不对马嘴 (niú tóu bù duì mǎ zuǐ)
牛衣对泣 (niú yī duì qì)

Page served in 0.011s