en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
弄假成真 (nòng jiǎ chéng zhēn)
弄巧成拙 (nòng qiǎo chéng zhuō)
弄虚作假 (nòng xū zuò jiǎ)

Page served in 0.015s