en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
怒不可遏 (nù bù kě è)
怒发冲冠 (nù fà chōng guān)
怒火中烧 (nù huǒ zhōng shāo)
怒目而视 (nù mù ér shì)
怒目切齿 (nù mù qiè chǐ)
怒气冲冲 (nù qì chōng chōng)
怒气冲天 (nù qì chōng tiān)
怒形于色 (nù xíng yú sè)

Page served in 0.022s