en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
旁观者清 (páng guān zhě qīng)
旁门左道 (páng mén zuǒ dào)
旁敲侧击 (páng qiāo cè jī)
庞然大物 (páng rán dà wù)
旁若无人 (páng ruò wú rén)
旁蒐远绍 (páng sōu yuǎn shào)
滂沱大雨 (páng tuó dà yǔ)
旁征博引 (páng zhēng bó yǐn)

Page served in 0.015s