en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
朋比为奸 (péng bǐ wéi jiān)
鹏程万里 (péng chéng wàn lǐ)
蓬头垢面 (péng tóu gòu miàn)
蓬头厉齿 (péng tóu lì chǐ)

Page served in 0.012s