en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
披肝沥胆 (pī gān lì dǎn)
披坚执锐 (pī jiān zhí ruì)
披荆斩棘 (pī jīng zhǎn jí)
披麻戴孝 (pī má dài xiào)
披沙拣金 (pī shā jiǎn jīn)
披头散发 (pī tóu sàn fà)
批郤导窾 (pī xì dǎo kuǎn)
披星戴月 (pī xīng dài yuè)

Page served in 0.015s