en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
蚍蜉撼树 (pí fú hàn shù)
皮开肉绽 (pí kāi ròu zhàn)
琵琶别抱 (pí pá bié bào)
皮相之谈 (pí xiàng zhī tán)
疲于奔命 (pí yú bēn mìng)

Page served in 0.013s