en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
匹夫有责 (pǐ fū yǒu zé)
匹夫之勇 (pǐ fū zhī yǒng)
否极泰来 (pǐ jí tài lái)
匹马单枪 (pǐ mǎ dān qiāng)
否去泰来 (pǐ qù tài lái)

Page served in 0.016s