en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
翩翩年少 (piān piān nián shǎo)
翩若惊鸿 (piān ruò jīng hóng)
偏听偏信 (piān tīng piāng xìn)

Page served in 0.017s