en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
贫病交加 (pín bìng jiāo jiā)
贫病交迫 (pín bìng jiāo pò)
贫困潦倒 (pín kùn liáo dǎo)
贫无立锥 (pín wú lì zhuī)
贫嘴薄舌 (pín zuǐ bó shé)

Page served in 0.014s