en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
迫不得已 (pò bù dé yǐ)
迫不及待 (pò bù jí dài)
破釜沉舟 (pò fǔ chén zhōu)
破镜重圆 (pò jìng chóng yuán)
破口大骂 (pò kǒu dà mà)
破烂不堪 (pò làn bù kān)
破门而入 (pò mén ér rù)
破涕为笑 (pò tì wéi xiào)
破天荒 (pò tiān huāng)
破铜烂铁 (pò tóng làn tiě)
迫在眉睫 (pò zài méi jié)
破绽百出 (pò zhàn bǎi chū)

Page served in 0.012s