en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
乞哀告怜 (qǐ āi gào lián)
启瞶振聋 (qǐ guì zhèn lóng)
杞人忧天 (qǐ rén yōu tiān)
起死回生 (qǐ sǐ huí shēng)
岂有此理 (qǐ yǒu cǐ lǐ)
起早贪黑 (qǐ zǎo tān hēi)

Page served in 0.015s