en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
16 Chengyu
弃暗投明 (qì àn tóu míng)
气冲霄汉 (qì chōng xiāo hàn)
气喘吁吁 (qì chuǎn xū xū)
气急败坏 (qì jí bài huài)
弃旧图新 (qì jiù tú xīn)
气势磅礴 (qì shì páng bó)
气势汹汹 (qì shì xiōng xiōng)
气味相投 (qì wèi xiāng tóu)
气息奄奄 (qì xī yān yān)
气象万千 (qì xiàng wàn qiān)
弃邪归正 (qì xié guī zhèng)
气焰嚣张 (qì yàn xiāo zhāng)
气宇轩昂 (qì yǔ xuān áng)
器宇轩昂 (qì yǔ xuān áng)
气壮山河 (qì zhuàng shān hé)

Page served in 0.017s