en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
前程万里 (qián chéng wàn lǐ)
前赴后继 (qián fù hòu jì)
前功尽废 (qián gōng jìn fèi)
前功尽弃 (qián gōng jìn qì)
钱可通神 (qián kě tōng shén)
黔驴技穷 (qián lǘ jì qióng)
前仆后继 (qián pū hòu jì)
前所未有 (qián suǒ wèi yǒu)
前无古人 (qián wú gǔ rén)
前仰后合 (qián yǎng hòu hé)
潜移默化 (qián yí mò huà)
前因后果 (qián yīn hòu guǒ)

Page served in 0.017s