en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
强加于人 (qiáng jiā yú rén)
强奸民意 (qiáng jiān mín yì)
强弩之末 (qiáng nǔ zhī mò)
强中自有强中手 (qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu)

Page served in 0.013s