en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
强词夺理 (qiǎng cí duó lǐ)
强人所难 (qiǎng rén suǒ nán)
强颜欢笑 (qiǎng yán huān xiào)

Page served in 0.014s