en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
巧夺天工 (qiǎo duó tiān gōng)
巧妇难为无米之炊 (qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī)
巧立名目 (qiǎo lì míng mù)
巧取豪夺 (qiǎo qǔ háo duó)
巧舌如簧 (qiǎo shé rú huáng)
巧言令色 (qiǎo yán lìng sè)

Page served in 0.013s