en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
切瑳琢磨 (qiē cùn zhuó mó)
切磋琢磨 (qiē cuō zhuó mó)
切身体会 (qiē shēn tǐ huì)
切中要害 (qiē zhōng yào hài)

Page served in 0.015s