en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
切齿痛恨 (qiè chǐ tòng hèn)
锲而不舍 (qiè ér bù shě)
切肤之痛 (qiè fū zhī tòng)
窃窃私语 (qiè qiè sī yǔ)

Page served in 0.015s