en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
钦差大臣 (qīn chāi dà chén)
亲密无间 (qīn mì wú jiàn)
亲痛仇快 (qīn tòng chóu kuài)

Page served in 0.012s