en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
情不自禁 (qíng bù zì jìn)
情窦初开 (qíng dòu chū kāi)
情急智生 (qíng jí shēng zhì)
情人眼里出西施 (qíng rén yǎn lǐ chū xī shī)
晴天霹雳 (qíng tiān pī lì)
情同手足 (qíng tóng shǒu zú)
情投意合 (qíng tóu yì hé)
情有可原 (qíng yǒu kě yuán)

Page served in 0.012s