en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
求过于供 (qiú guò yú gòng)
求全责备 (qiú quán zé bèi)
求神问卜 (qiú shén wèn bǔ)
求同存异 (qiú tóng cún yì)
求之不得 (qiú zhī bù dé)

Page served in 0.016s