en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
屈打成招 (qū dǎ chéng zhāo)
曲突徙薪 (qū tū xǐ xīn)
趋炎附势 (qū yán fù shì)
趋之若鹜 (qū zhī ruò wù)
屈指可数 (qū zhǐ kě shǔ)

Page served in 0.011s