en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
取长补短 (qǔ cháng bǔ duǎn)
取而代之 (qǔ é dài zhī)
曲高和寡 (qǔ gāo hè guǎ)
曲尽奇妙 (qǔ jìn qí miào)
取信于民 (qǔ xìn yú mín)

Page served in 0.011s