en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
筌蹏一悟 (quán)
拳打脚踢 (quán dǎ jiǎo tī)
权衡利弊 (quán héng lì bì)
权衡轻重 (quán héng qīng zhòng)
全力以赴 (quán lì yǐ fù)
全盘托出 (quán pán tuō chū)
全神灌注 (quán shén guàn zhù)
全神贯注 (quán shén guàn zhù)
全无心肝 (quán wú xīn gān)
全心全意 (quán xīn quán yì)
权宜之计 (quán yí zhī jì)

Page served in 0.039s