en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
鹊巢鸠占 (què cháo jiū zhàn)
确凿不移 (què záo bù yí)
却之不恭 (què zhī bù gōng)

Page served in 0.016s