en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
惹火烧身 (rě huǒ shāo shēn)
惹事生非 (rě shì shēng fēi)
惹是生非 (rě shì shēng fēi)

Page served in 0.014s