en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
热火朝天 (rè huǒ cháo tiān)
热泪盈眶 (rè lèi yíng kuàng)
热情洋溢 (rè qíng yáng yì)

Page served in 0.016s