en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
48 Chengyu
人不可貌相 (rén bù kě mào xiàng)
人才辈出 (rén cái bèi chū)
人才济济 (rén cái jǐ jǐ)
人地生疏 (rén dì shēng shū)
人定胜天 (rén dìng shèng tiān)
人非木石 (rén fēi mù shí)
人逢喜事精神爽 (rén féng xǐ shì jīng shén shuǎng)
人浮于事 (rén fú yú shì)
人间地狱 (rén jiān dì yù)
人间天堂 (rén jiān tiān táng)
人杰地灵 (rén jié dì líng)
人困马乏 (rén kùn mǎ fá)
人老珠黄 (rén lǎo zhū huáng)
人面兽心 (rén miàn shòu xīn)
人面桃花 (rén miàn táo huā)
人情世故 (rén qíng shì gù)
人情恟恟 (rén qíng xiōng xiōng)
人穷志短 (rén qióng zhì duǎn)
人去楼空 (rén qù lóu kōng)
人人皆知 (rén rén jiē zhī)
仁人君子 (rén rén jūn zǐ)
仁人志士 (rén rén zhì shì)
人人自危 (rén rén zì wēi)
人山人海 (rén shān rén hǎi)
人生朝露 (rén shēng cháo lù)
人声鼎沸 (rén shēng dǐng fèi)
人生何处不相逢 (rén shēng hé chù bù xiāng f)
人生如寄 (rén shēng rú jì)
人事不省 (rén shì bù xǐng)
人世沧桑 (rén shì cāng sāng)
人寿年丰 (rén shòu nián fēng)
人死留名 (rén sǐ liú míng)
人亡物在 (rén wáng wù zài)
人微权轻 (rén wēi quán qīng)
人微言轻 (rén wēi yán qīng)
人文荟萃 (rén wén huì cuì)
人心不古 (rén xīn bù gǔ)
人心如面 (rén xīn rú miàn)
人心丧尽 (rén xīn sàng jìn)
人心所向 (rén xīn suǒ xiàng)
人心向背 (rén xīn xiàng bèi)
人烟稠密 (rén yān chóu mì)
人言可畏 (rén yán kě wèi)
人以群分 (rén yǐ qún fēn)
仁义道德 (rén yì dào dé)
人云亦云 (rén yún yì yún)
人之常情 (rén zhī cháng qíng)
仁至义尽 (rén zhì yì jìn)

Page served in 0.027s