en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
忍俊不禁 (rěn jùn bù jìn)
忍气吞声 (rěn qì tūn shēng)
忍辱负重 (rěn rǔ fù zhòng)
忍辱含垢 (rěn rǔ hán gòu)
忍无可忍 (rěn wú kě rěn)

Page served in 0.014s