en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
15 Chengyu
日薄西山 (rì bó xī shān)
日不暇给 (rì bù xiá jǐ)
日复一日 (rì fù yī rì)
日积月累 (rì jī yuè lěi)
日久见人心 (rì jiǔ jiàn rén xīn)
日朘月减 (rì juān yuè jiǎn)
日朘月削 (rì juān yuè xuē)
日理万机 (rì lǐ wàn jī)
日暮途穷 (rì mù tú qióng)
日日夜夜 (rì rì yè yè)
日上三竿 (rì shàng sān gān)
日新月异 (rì xīn yuè yì)
日以继夜 (rì yǐ jì yè)
日月踰迈 (rì yuè)
日月如梭 (rì yuè rú suō)

Page served in 0.015s