en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
容光焕发 (róng guāng huàn fā)
荣华富贵 (róng huá fù guì)
融会贯通 (róng huì guàn tōng)
容膝之地 (róng xī zhī dì)

Page served in 0.014s