en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
入不敷出 (rù bù fū chū)
入国问俗 (rù guó wèn sú)
入境问禁 (rù jìng wèn jìn)
入木三分 (rù mù sān fēn)
入情入理 (rù qíng rù lǐ)
入室操戈 (rù shǐ cāo gē)
入乡随俗 (rù xiāng suí sú)
入乡问俗 (rù xiāng wèn sú)
入主出奴 (rù zhǔ chū nú)

Page served in 0.014s