en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
弱不禁风 (ruò bù jīn fēng)
弱不胜衣 (ruò bù shèng yī)
若即若离 (ruò jì ruò lí)
弱肉强食 (ruò ròu qiáng shí)
若无其事 (ruò wú qí shì)
若有所失 (ruò yǒu suǒ shī)

Page served in 0.015s