en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
丧家之狗 (sàng jiā zhī gǒu)
丧家之犬 (sàng jiā zhī quǎn)
丧尽天良 (sàng jìn tiān liáng)
丧权辱国 (sàng quán rǔ guó)
丧心病狂 (sàng xīn bìng kuáng)

Page served in 0.013s